Zebranie sprawozdawcze

W dniu 2 kwietnia 2009 r. odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków SPD PATKUB. Porządek obrad podczas zebrania, któremu przewodniczył Waldemar Dzwolak, przewidywał:

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2008 r. (rachunek wyników, bilans, informacja dodatkowa),
  • sprawy bieżące.

W wyniku głosowania zebranych podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia, a także uchwałę o przeznaczeniu nadwyżki za 2008 r. (41.929,88 zł) na cele statutowe. Ponadto udzielono Zarządowi SPD Patkub absolutorium za okres pełnienia funkcji w 2008 r.

Zarząd