Statut Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom PATKUB

Tekst jednolity

wersja z dn. 20.03.2017 r.

Pobierz Statut w wersji pdf

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Organizacja nosi nazwę „Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom PATKUB”, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Olsztyn.

§3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, a także firmy i instytucje.

§ 4

Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem „Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom PATKUB”.

§5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest powołane na czas nieokreślony.

§6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

Rozdział II
Cele i zakres działania

§ 7

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom będącym ofiarami przemocy, chorób i/lub ubóstwa, oraz ich rodzinom lub opiekunom.
 2. Poszukiwania rodzin adopcyjnych lub zastępczych dla dzieci rodziców z ograniczeniami lub pozbawionych władzy rodzicielskiej.
 3. Udzielanie pomocy w leczeniu i rehabilitacji chorych oraz pokrzywdzonych dzieci.
 4. Udzielanie pomocy prawnej i opieki dla pokrzywdzonych dzieci.
 5. Kształtowanie racjonalnych zachowań społecznych w odniesieniu do zjawiska przemocy wobec dzieci.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Przekazywanie środków rzeczowych codziennego użytku, w tym żywności, dla pokrzywdzonych dzieci przebywających w placówkach leczniczych i opiekuńczych, a także w domach rodzinnych.
 2. Przekazywanie środków finansowych na leczenie i rehabilitację.
 3. Przekazywanie środków finansowych na zakup specjalistycznego sprzętu leczniczego lub aparatury medycznej.
 4. Zakup i przekazywanie przedmiotów codziennego użytku dla pokrzywdzonych dzieci (opuszczonych, chorych, ubogich, będących ofiarami przemocy itp.).
 5. Organizowanie i wspieranie akcji poszukiwania rodzin adopcyjnych lub zastępczych.
 6. Organizowanie i wspieranie akcji dokarmiania dzieci w szkołach.
 7. Organizowanie imprez dobroczynnych i zbiórek darów przeznaczonych dla realizacji celów Stowarzyszenia.
 8. Organizowanie i wspieranie akcji protestacyjnych oraz kampanii społecznych przeciwko przemocy wobec dzieci.
 9. Prowadzenie współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Stowarzyszenia.
 10. Propagowanie informacji w zakresie celów działania Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda bezinteresowna osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych oraz niekarana prawomocnym wyrokiem sądu.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla idei bezinteresownego niesienia pomocy dzieciom.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia, po uprzednim zapoznaniu się ze Statutem Stowarzyszenia.
 5. Godność członka honorowego nadaje Zarząd na wniosek co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 12

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
  3. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
  4. korzystania z pomocy Stowarzyszenia wynikającej ze Statutu.
 2. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
  1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
  3. brania czynnego udziału w realizacji celów i zadań stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12 ust. 1.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach statutowych władz Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 12 ust. 2 pkty a i b oraz może uczestniczyć z głosem doradczym w Walnych Zebraniach.
 4. Członek honorowy może uczestniczyć z głosem doradczym w Walnych Zebraniach.
 5. Członek honorowy ma obowiązki zdefiniowane w § 12 ust. 2, z wyjątkiem pktu b.

§ 14

 1. Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. poważnego naruszenia statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt a i b, orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
 3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Usunięto
 3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

§ 17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających na zwolnione stanowisko. W takiej sytuacji kadencja osoby wybranej trwa do końca kadencji zastąpionego członka władz Stowarzyszenia.

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do końca pierwszego półrocza, a Walne Zebranie Członków jako sprawozdawczo – wyborcze raz na 4 lata.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący wybrany w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków obecnych.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna,
  • 1/3 członków Stowarzyszenia.
 6. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§20

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. uchwalenie statutu i jego zmian,
 2. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 6. udzielenie bądź odwołanie udzielenia absolutorium,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 8. ustalenie kierunków działania Stowarzyszenia,
 9. dokonywanie interpretacji treści statutu.

§ 21

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd liczy do 4 osób – członków Stowarzyszenia, w tym Prezesa, jednego Zastępcy, Sekretarza oraz Skarbnika.
 3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są: Prezes oraz jego Zastępca.
 4. Prezesa Zarządu powołuje Walne Zebranie Członków.
 5. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.
 7. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
 8. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 3. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie upoważnienia udzielonego przez Walne Zebranie Członków,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 10. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
 11. Nadawanie godności członka honorowego.

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 25

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 26

W przypadkach określonych w § 24 pkt 3 i 4 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 27

 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi.
 2. Zabrania się przekazywania majątku i funduszy Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 28

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 29

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki,
  3. dotacje celowe uregulowane odrębnymi przepisami.
 2. Składki członkowskie, których wysokość ustala Zarząd, nie podlegają zwrotowi i powinny być wpłacane do końca III kwartału każdego roku.

§ 30

 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, jest wymagany podpis Prezesa lub jego Zastępcy.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów, jest wymagany podpis jednego członka Zarządu lub członka zwyczajnego upoważnionego przez Zarząd.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§31

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Waldemar Dzwolak
Prezes Zarządu