Sprawozdanie za 2010 r. – Walne Zebranie

W dn. 15 marca 2011 r. odbyło się Walne Zebranie Członków SPD PATKUB w Olsztynie, podczas którego zatwierdzono sprawozdania finansowe i merytoryczne za 2010 r. oraz udzielono absolutorium zarządowi Stowarzyszenia. Ponadto, wprowadzono drobną poprawkę do punktu 1, paragraf 27, statutu (aktualna wersja – w zakładce „Statut Stowarzyszenia„).

Zarząd